آیا میدانید ؟ قبل از هر کار باید قوانین را بخوانید؟